Zakres działania

Organizatorem Publicznego Transportu  Zbiorowego na terenie Torunia jest Gmina  Miasta Toruń. Wszystkie sprawy związane ze zwiększeniem oferty przewozowej np.: zwiększenie ilości kursów, zwiększenie częstotliwości kursowania pojazdów komunikacji miejskiej, zmiana tras pojazdów, zbyt duże napełnienie w pojazdach oraz kontrolą biletów w środkach komunikacji prowadzi Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia

czytaj więcejZwolnienia i ulgi
Drukuj

Zwolnienia i ulgi w opłatach
za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym
w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz zasady korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Toruniu

   Obowiązują od dnia 2 stycznia 2012 r.

VIII. Do korzystania z bezpłatnych przejazdów na wszystkich liniach uprawnieni są:

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów

1

Osoby, które ukończyły 65 rok życia

Dowód osobisty lub inny dokument umożliwiający stwierdzenie wieku i tożsamości osoby uprawnionej

2

Dzieci do lat 4

Dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka zdrowia dziecka lub paszport

3

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności i osoby traktowane na równi z nimi na podstawie odrębnych przepisów prawa oraz przewodnicy tych osób

Jeden z niżej wymienionych dokumentów wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość osoby uprawnionej:

  • orzeczenie lub legitymacja z wpisem właściwego organu o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i do samodzielnej egzystencji albo niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane przez właściwe organy,
  • orzeczenie lub legitymacja wydana przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności potwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności.

Przewodników wskazują osoby wymienione w pkt.3.

4

Niewidomi i ich przewodnicy

Legitymacja Polskiego Związku Niewidomych (przewodnika wskazuje niewidomy)

5

Honorowi Obywatele Miasta Torunia

Legitymacja wystawiona przez Przewodniczącego Rady Miasta Torunia

6

Inwalidzi wojenni i wojskowi

Książka inwalidy wojennego (wojskowego)

7

Posłowie i senatorowie

Legitymacja

8

Umundurowani funkcjonariusze Policji do stopnia aspiranta sztabowego włącznie i umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej

Legitymacja służbowa

9

Osoby będące właścicielami lub współwłaścicielami samochodów osobowych w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez Samochodu

Dowód rejestracyjny pojazdu, którego są właścicielami lub współwłaścicielami, łącznie z dowodem tożsamości

  

IX. Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów ulgowych specjalnych (imiennych dla dziecka lub ucznia lub na okaziciela dla opiekuna) na liniach dziennych uprawnieni są:

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów

1

Dzieci i uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Miasta Toruń:

 

 

 

a) posiadający orzeczenie o niepełnosprawności:

  • uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych ośrodków realizujących edukację przedszkolną  i szkolną na wszystkich liniach dziennych,
  • w stopniu umiarkowanym z niepełnosprawnością ruchową lub intelektualną uczęszczający do szkół ponadgimnazjalnych do ukończenia 24 roku życia na wszystkich liniach dziennych

Dla dzieci - bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności oraz zaświadczenia wystawionego przez przedszkole, szkołę lub ośrodek,

Dla uczniów - ważna legitymacja szkolna oraz bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń na podstawie:

  • orzeczenia o niepełnosprawności i ważnej legitymacji szkolnej lub zaświadczenia wystawionego przez ośrodek,
  • orzeczenia o niepełnosprawności z symbolem przyczyny 01 - U, 05 - R, 10 - N określonym na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. Nr 139, poz. 1328, z 2009r. Nr 224, poz. 1803) i ważnej  legitymacji szkolnej

 

 

b) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych specjalnych, szkół przysposabiających do pracy na trasie: dom - przedszkole / oddział przedszkolny / szkoła / miejsce praktyk zawodowych - dom, na liniach dziennych

Dla dzieci - bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną oraz zaświadczenia wystawionego przez przedszkole lub szkołę,

Dla uczniów - ważna legitymacja szkolna oraz bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną i ważnej legitymacji szkolnej

 

 

c) z rodzin wielodzietnych, w których jest pięcioro i więcej dzieci uczących się i będących na utrzymaniu rodziców, nie dłużej niż do 20 roku życia na wszystkich liniach dziennych

ważna legitymacja szkolna oraz bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń na podstawie zaświadczenia z Wydziału Spraw Administracyjnych Urzędu Miasta Torunia i ważnej legitymacji szkolnej

 

 

d) uczniowie klas terapeutycznych na trasie: dom - szkoła - dom, na liniach dziennych

ważna legitymacja szkolna oraz bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń na podstawie zaświadczenia wystawionego przez szkołę i ważnej legitymacji szkolnej

  

2

Opiekunowie będący osobami pełnoletnimi dzieci i uczniów jadących z dzieckiem lub bez dziecka, z uczniem lub bez ucznia, o których mowa w pkt 1 lit. a i b, na trasie: dom - przedszkole / oddział przedszkolny / ośrodek / szkoła / miejsce praktyk zawodowych - dom, na liniach dziennych

Bilet ulgowy specjalny wydany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń na podstawie dokumentu tożsamości osoby ubiegającej się o bilet wraz z odpowiednimi dokumentami:

a) orzeczeniem o niepełnosprawności ucznia lub dziecka,
b) orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
c) ważną legitymacją szkolną ucznia i/ lub zaświadczeniem o miejscu odbywania praktyk wystawione przez szkołę,
d) zaświadczeniem wystawionym przez przedszkole, szkołę lub ośrodek

  

X. Do korzystania z biletów ulgowych specjalnych przy przejazdach na wszystkich liniach uprawnieni są:

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające
do korzystania z przejazdów

1

Czynni honorowi dawcy krwi, którzy oddali 15 i więcej litrów krwi metodą konwencjonalną lub 80 litrów i więcej metodą plazmaferezy, przy czym za honorowego dawcę krwi uznaje się osobę, która w ostatnim roku poprzedzającym wydanie biletu oddała krew co najmniej trzykrotnie

Bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń na podstawie ważnej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi

2

Zasłużeni honorowi dawcy krwi, którzy uprawnieni byli do bezpłatnych przejazdów w oparciu o bilety wydane do 30 czerwca 1999 r.

Bilet ulgowy specjalny imienny wydany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń na podstawie biletu wydanego do dnia 30 czerwca 1999 r.

3

Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek (jeden bilet na okaziciela)

Bilet ulgowy specjalny na okaziciela wydany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń na podstawie wniosku złożonego przez Zgromadzenie

  

XI. Do korzystania z przejazdów na podstawie biletów ulgowych specjalnych pracowniczych uprawnieni są:

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające do korzystania z przejazdów

1

Pracownicy, emeryci i renciści MZK w Toruniu oraz jego następcy prawnego i członkowie ich rodzin

Bilet ulgowy specjalny pracowniczy wydany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruńna podstawie stosownego dokumentu określonego w regulaminie wewnętrznym MZK oraz jego następcy prawnego

  

XII. Do korzystania z przejazdów na podstawie ulgowych biletów miesięcznych uprawnieni są:

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające
do korzystania z przejazdów

1

Uczniowie podstawowych, ponadpodstawowych: gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkoły publicznej - do ukończenia 24 roku życia (uprawnienie obowiązuje do końca sierpnia roku, w którym uczeń kończy 24 lata)

Ważna legitymacja szkolna

2

Dzieci od lat 4 do lat 7

Dokument stwierdzający wiek dziecka, a w szczególności: książeczka zdrowia dziecka lub paszport

3

Młodzież pobierająca naukę zawodu w zakładach prywatnych - do ukończenia 24 roku życia (uprawnienie obowiązuje do końca sierpnia roku, w którym uczeń kończy 24 lata)

Legitymacja z Cechu Rzemiosł Różnych

4

Studenci i doktoranci

Ważna legitymacja studenta, ważna legitymacja doktoranta

5

Upośledzeni umysłowo bez ograniczenia wieku

Legitymacja wydana przez organizatora publicznego transportu zbiorowego - Gminę Miasta Toruń na podstawie świadectwa ukończenia Szkoły Specjalnej oraz orzeczenia zespołu orzekającego o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniu komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia z rodzajem schorzenia 01U

  

XIII. Do korzystania z przejazdów ulgowych na podstawie biletów jednorazowych, wieloprzejazdowych oraz biletów krótkookresowych na okaziciela na wszystkich liniach uprawnieni są:

Lp.

Osoby uprawnione

Dokumenty uprawniające
do korzystania z przejazdów

1

Osoby wymienione w pkt. XII

Na podstawie dokumentów wymienionych w pkt. XII

2

Emeryci, a także renciści pobierający świadczenia emerytalne lub świadczenia z tytułu niezdolności do pracy

Ważna legitymacja emeryta - rencisty

3

Inwalidzi słuchu - członkowie Polskiego Związku Głuchych

Legitymacja Polskiego Związku Głuchych oraz orzeczenie o inwalidztwie słuchu

4

Studenci i uczniowie uczelni i szkół zagranicznych do ukończenia 26 roku życia

Ważna legitymacja International Student Identity Card (ISIC)

5

Kombatanci

Legitymacja lub zaświadczenie o uprawnieniach