Zmiany w regulaminie przewozu

FACEBOOK

serduszko ukraina 58 v2   
RSS  Facebook  polska wersja  english version
 
 
 

14:06

04/12/2022

 

2021 06 16 banner www RPO RGB

Czytaj więcej

Linie tramwajowe dzienne:

1 5 7 8 ZT2 ZT4

Linie autobusowe dzienne:

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20 22 24 25 26 27 28 29 30 31
32 33 34 38 39 40 41 42 44

Linie podmiejskie

111 112 113 115 121 122 131

Linie nocne:

N90 N91 N93 N94 N95
1.       Od 1 stycznia 2021 r. przewóz roweru podlega opłacie w wysokości dwukrotności ceny za bilet jednoprzejazdowy normalny.
 
2.       Od dnia 1 stycznia 2021 r. zabraniać się będzie przewozu rowerów elektrycznych oraz innych pojazdów i urządzeń transportu osobistego -  napędzanych za pomocą silnika elektrycznego, za wyjątkiem wózków inwalidzkich elektrycznych,spełniających warunki:
a)       o wymiarach nie większych niż: długość całkowita 1200 mm, szerokość całkowita 700 mm, wysokość całkowita 1090 mm;
b)      umieszczony w pojeździe na miejscu wydzielonym i oznaczonym znakiem graficznym (piktogramem) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub wózków dziecięcych i prawidłowo zabezpieczony pasami bezpieczeństwa, o ile znajdują się na wyposażeniu pojazdu;
c)       wózek musi mieć możliwość obrócenia się wewnątrz pojazdu w miejscu wokół własnej osi.
 
·         Przykładowe zdjęcia wózków inwalidzkich dopuszczonych do przewozu w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu:
 


 
·         Przykładowe zdjęcia wózków inwalidzkich niedopuszczonych do przewozu w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu, ze względu na gabaryty:
 
 
3.       Przewóz rowerów i urządzeń transportu osobistegonieobjętych zakazem przewozu w komunikacji miejskiej dopuszczony będzie pod warunkiem:
a)       umieszczenia ich na miejscu wydzielonym i oznaczonym znakiem graficznym (piktogramem) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub wózków dziecięcych;
b)      korzystania z przewozu w sposób niepowodujący zagrożenia dla innych pasażerów, zanieczyszczenia ich odzieży, uszkodzenia oraz zanieczyszczenia pojazdu;
c)       przewozu w pojeździe w tym samym czasie nie więcej niż 2 rowerów lub  2 urządzeń transportu osobistego albo 1 roweru i 1 urządzenia transportu osobistego;
d)      złożenia, jeśli konstrukcja to umożliwia - z wyłączeniem wózków inwalidzkich.
4.       W pojazdach komunikacji miejskiej obowiązują ustalone poniżej zasady zajmowania miejsca wydzielonego w pojeździe:
a)       przed osobą z rowerem (lub urządzeniem transportu osobistego) pierwszeństwo podczas zajmowania miejsca w pojeździe mają osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi,
b)      w razie potrzeby zajęcia miejsca przez osobę na wózku inwalidzkim lub pasażera z wózkiem dziecięcym, pasażer przewożący rower lub inne urządzenie transportu osobistego ma obowiązek ustąpienia tego miejsca i opuszczenia pojazdu – bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty za przejazd.

 

WYCIĄG Z PRZEPISÓW PORZĄDKOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM ORGANIZOWANYM PRZEZ GMINĘ MIASTA TORUŃ.

na podstawie uchwały nr 777/17  Rady Miasta Torunia z dnia 28 grudnia 2017 r. z późn. zm.

Rozdział 2
Przewóz osób
§ 2.1.    Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach, po całkowitym zatrzymaniu się pojazdu.
2.    Wsiadanie do pojazdu na przystankach krańcowych dozwolone jest za zgodą kierującego pojazdem, nie wcześniej niż po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem stanu technicznego pojazdu i zmianie tablicy informującej o kierunku jazdy.
3.    Pierwszeństwo przed wsiadającymi mają osoby opuszczające pojazd.
4.    W trakcie wsiadania, przebywania w pojeździe i wysiadania pasażer zobowiązany jest stosować się do napisów lub znaków graficznych (piktogramów) o charakterze porządkowym, w które wyposażony jest pojazd.
5.    W przypadku pojazdów wyposażonych w odpowiedni przycisk oraz piktogram pasażer wsiadający oraz wysiadający zobowiązany jest samodzielnie otworzyć drzwi naciskając przycisk znajdujący się przy drzwiach.
6.    Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku oznaczonym „na żądanie” powinien o tym uprzedzić poprzez naciśnięcie przycisku „STOP” lub słownie poinformować kierującego pojazdem, a osoba zamierzająca wsiąść na takim przystanku – winna zasygnalizować zamiar w widoczny dla kierującego pojazdem sposób, dając znak podniesioną ręką. Wskazane czynności winny być dokonane w sposób umożliwiający bezpieczne zatrzymanie pojazdu na przystanku.
7.    Zapisy ust. 5 i 6 nie dotyczą osób niewidomych i niedowidzących, poruszających się przy pomocy białej laski lub z psem przewodnikiem. Kierujący pojazdem ma obowiązek zatrzymania pojazdu na przystanku również w przypadku niezgłoszenia takiej potrzeby przez osobę niepełnosprawną.
8.    W przypadku autobusu wyposażonego w urządzenie umożliwiające ułatwione wsiadanie
i wysiadanie osoby niepełnosprawnej, w tym poruszającej się na wózku inwalidzkim, pasażer, który chce skorzystać z tego urządzenia powinien przed podjechaniem pojazdu na przystanek zasygnalizować zamiar odbycia podróży, dając kierującemu pojazdem znak podniesioną ręką, albo przed opuszczeniem pojazdu poinformować o swoim zamiarze poprzez naciśnięcie odpowiednio oznaczonego przycisku.
9.    Kierujący pojazdem, wyposażonym w system informacji dźwiękowej, sygnalizuje zamknięcie drzwi po uprzednim sprawdzeniu, czy wszystkie osoby wysiadające opuściły pojazd, a wsiadające są wewnątrz pojazdu.
10.  Pasażer po usłyszeniu sygnału dźwiękowego ma obowiązek odstąpienia od drzwi w celu ich bezpiecznego zamknięcia.
11.  Pasażerowie zobowiązani są opuścić pojazd na przystanku krańcowym lub na trasie,
w przypadku gdy obsługa pojazdu wyda takie polecenie.
12.  Pasażer zobowiązany jest do podporządkowania się uwagom, wskazówkom i poleceniom wydawanym przez kierującego pojazdem oraz kontrolera biletów.
§   3.1. Pasażer zajmujący miejsca stojące, w czasie jazdy powinien trzymać się uchwytów lub poręczy.
2.   W pojeździe są wydzielone i oznaczone znakiem graficznym miejsca dla:
1)   osoby z dzieckiem na ręku oraz kobiety w ciąży;
2)   osoby niepełnosprawnej;
3)   osoby na wózku inwalidzkim;
4)   wózka dziecięcego.
3.   Osobom uprawnionym do korzystania z miejsca wymienionego w ust. 2 przysługuje       pierwszeństwo w ich zajmowaniu.
4.   Pasażer zajmujący miejsce wydzielone, o którym mowa w ust. 2 ma obowiązek jego zwolnienia w razie zgłoszenia się osoby, której przysługuje pierwszeństwo w korzystaniu z tego miejsca.
5.   O ile w pojeździe niskopodłogowym nie ma osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim, pasażerowie zobowiązani są do umożliwienia ustawienia wózka dziecięcego na stanowisku dla osoby na wózku inwalidzkim.
6.   Pasażer zobowiązany jest ustawić wózek dziecięcy w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla przewożonych w nim dzieci i innych pasażerów.
7.   Dziecko przewożone w pojeździe w wózku dziecięcym powinno być zabezpieczone szelkami, a wózek musi być unieruchomiony oraz ustawiony równolegle i tyłem do kierunku jazdy.
§   4. Pasażerom zabrania się:
1)      wsiadania i wysiadania z pojazdu po sygnale zamknięcia drzwi;
2)      podchodzenia do krawędzi platformy przystanku w momencie podjeżdżania i odjeżdżania pojazdu;
3)      zajmowania miejsc stojących przy drzwiach;
4)      wychylania się z pojazdu w czasie jazdy;
5)      siadania na barierkach ochronnych, poręczach, uchwytach, podłodze i schodach;
6)      używania w nieuzasadnionych przypadkach urządzeń alarmowych, hamulca bezpieczeństwa, awaryjnego otwierania drzwi, używania sygnału zatrzymania;
7)      niszczenia wyposażenia pojazdu;
8)      zajmowania miejsca lub zachowywania się w sposób ograniczający kierującemu pojazdem widoczność lub w inny sposób utrudniający prowadzenie pojazdu;
9)      prowadzenia w czasie jazdy rozmowy z kierującym pojazdem;
10)    przebywania w pojeździe w czasie manewrów związanych ze zmianą kierunku jazdy
na przystanku krańcowym;
11)    zanieczyszczania i zaśmiecania pojazdu, a także wyrzucania w czasie jazdy lub podczas postoju jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu;
12)    spożywania artykułów żywnościowych mogących wyrządzić szkodę innym pasażerom
lub zanieczyścić wnętrze pojazdu;
13)    spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających;
14)    zachowań, które mogą narazić współpasażerów na szkody, obrażenia lub niewygodę;
15)    przebywania w pojeździe w łyżworolkach lub wrotkach;
16)   palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych (e-papierosów) i nowatorskich wyrobów tytoniowych;
17)    grania na instrumentach muzycznych, korzystania z urządzeń emitujących dźwięki
lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe;
18)    żebrania i prowadzenia handlu;
19)    kwestowania, nalepiania plakatów i ogłoszeń, rozrzucania i rozdawania ulotek
oraz materiałów reklamowych bez zgody operatora lub organizatora;
20)    wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
 
Rozdział 3
Przewóz bagażu i zwierząt
§   7.1. Pasażer może przewozić bagaż ręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia go        
       w pojeździe, aby:
1)      nie utrudniał przejścia;
2)      nie narażał na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów;
3)      nie zasłaniał widoczności kierującemu pojazdem;
4)      nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
2. Pasażer obowiązany jest zdjąć plecak lub torbę o znacznych gabarytach i przewozić je w sposób nieutrudniający podróży innym pasażerom.
3.  Przewóz zwierząt dozwolony jest pod warunkiem, że:
1)   nie zachowują się one agresywnie;
2)      nie są uciążliwe dla pozostałych pasażerów (np. z powodu hałasu, zapachu);
3)      przewożone są w sposób zapewniający ich bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo pasażerów;
4)małe zwierzęta domowe z wyjątkiem małych psów - umieszczone są w koszach, skrzynkach lub klatkach zabezpieczających przed wydostaniem się i wyrządzeniem szkody;
5)małe psy, przewożone nieodpłatnie, trzymane są na rękach;
6)pasażer przewożący psa, w liczbie nie większej niż jeden pies pod opieką dorosłego podróżnego posiada przy sobie ważny dokument poświadczający aktualność wykonanych u psa ustawowo wymaganych szczepień weterynaryjnych;
7)uiszczono opłatę za przewóz zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta Torunia.
4.  Przewożony pies powinien być trzymany na smyczy, a pies rasy uznawanej za agresywną dodatkowo w kagańcu. Obowiązek przewożenia psa w kagańcu nie dotyczy tych zwierząt, którym założenie kagańca niemożliwe jest ze względu na budowę ciała lub niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii.
5.Osoba niepełnosprawna może wprowadzić do pojazdu psa asystującego. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i dokumentu poświadczającego aktualność wykonanych u psa ustawowo wymaganych szczepień weterynaryjnych.
6.Bagażu i zwierząt nie wolno umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
7.Pasażer ma obowiązek nadzorowania bagażu oraz zwierząt w czasie przewozu.
8.Dopuszcza się przewożenie w pojeździe rowerów i urządzeń transportu osobistego z wyłączeniem, o którym mowa w ust. 9 pod warunkiem:
1)      umieszczenia ich na miejscu wydzielonym i oznaczonym znakiem graficznym (piktogramem) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub wózków dziecięcych ;  
2)      korzystania z przewozu w sposób niepowodujący zagrożenia dla innych pasażerów, zanieczyszczenia ich odzieży, uszkodzenia oraz zanieczyszczenia pojazdu;
3)      przewozu w pojeździe w tym samym czasie nie więcej niż 2 rowerów lub 2 urządzeń transportu osobistego albo 1 roweru i 1 urządzenia transportu osobistego;
4)  złożenia jeśli konstrukcja to umożliwia – z wyłączeniem wózków inwalidzkich;
5)      przestrzegania ustalonych poniżej zasad zajmowania miejsca wydzielonego
w pojeździe:
a)  przed osobą z rowerem pierwszeństwo podczas zajmowania miejsca w pojeździe mają osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi,
b)  w razie potrzeby zajęcia miejsca przez osobę na wózku inwalidzkim lub pasażera z wózkiem dziecięcym, pasażer przewożący rower lub inne urządzenie transportu osobistego ma obowiązek ustąpienia tego miejsca i opuszczenia pojazdu – bez prawa do zwrotu wniesionej opłaty za przejazd.
8a. Przewóz wózków inwalidzkich – z napędem i bez napędu elektrycznego może być   realizowany, jeżeli:
1)      wózek posiada wymiary nie większe niż: długość całkowita 1200 mm, szerokość całkowita 700 mm, wysokość całkowita 1090 mm;   
2)      zostanie umieszczony w pojeździe na miejscu wydzielonym i oznaczonym znakiem graficznym (piktogramem) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich lub wózków dziecięcych i prawidłowo zabezpieczony pasami bezpieczeństwa, o ile znajdują się na wyposażeniu pojazdu;
3)      wózek musi mieć możliwość obrócenia się wewnątrz pojazdu w miejscu wokół własnej osi;
4)      zostaną spełnione warunki przewozowe wymienione w ust. 8 pkt 2.
9.Zabrania się przewozu rowerów z napędem elektrycznym oraz innych pojazdów i urządzeń transportu osobistego – napędzanych za pomocą silnika elektrycznego, z zastrzeżeniem ust. 9a.
9a. Zakaz, o którym mowa w ust. 9. nie dotyczy przewozu wózków inwalidzkich z napędem  elektrycznym.
10.    Zakazuje się przewozu w pojazdach rzeczy niebezpiecznych i przedmiotów, które mogą  wyrządzić szkodę osobom, mieniu oraz zanieczyścić pojazd, w szczególności:
1)      ostrych narzędzi;
2)      przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących;
3)      otwartych naczyń z cieczami, smarami.
11.    Pasażer, na żądanie innych pasażerów lub kierującego pojazdem zobowiązany jest do:
1)      opuszczenia pojazdu wraz z przewożonym zwierzęciem, jeżeli zwierzę zachowuje się w sposób uciążliwy bądź stwarzający zagrożenie dla innych pasażerów lub przewóz jest wykonywany niezgodnie z zasadami ustalonymi w ust. 3 - 7;
2)      opuszczenia pojazdu wraz z bagażem, którego przewóz jest zakazany zgodnie z ust. 10 lub wykonywany niezgodnie z zasadami ustalonymi w ust.1 - 2 oraz 6 - 8.
12.    W przypadku niestosowania się do zasad przewozu ustalonych w ust. 1 - 11 niniejszej uchwały kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.


WYCIĄG Z REGULAMINU PRZEWOZU OSÓB I BAGAŻU W LOKALNYM PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM W TORUNIU
na podstawie Zarządzenia nr 380 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 grudnia 2017 r. z późn. zm.
§ 2 Zasady korzystania z usług  przewozowych
0.     Zawarcie umowy przewozu następuje w chwili wejścia do pojazdu.
1.     Pasażer zobowiązany jest do posiadania w trakcie przejazdu ważnego dokumentu przewozu i okazywania go na żądanie kontrolerom.
2.     Nieważny jest dokument przewozu zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym jego identyfikację.
3.   Opłatę za przejazd wnosi się zgodnie z obowiązującym cennikiem z uwzględnieniem obowiązujących stref biletowych oraz uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przejazdów określonych odrębnymi przepisami.
5.     Do przejazdu środkami komunikacji miejskiej w Toruniu upoważniają bilety w formie papierowej i mobilnej, określone w stosownej uchwale RMT.
6.     Ważnym dokumentem przewozu jest:
1)    skasowany po wejściu do pojazdu odpowiedni bilet papierowy z napisem „Gmina Miasta Toruń – Komunikacja Miejska”,
2)    ważny bilet mobilny lub wygenerowane z systemu i poświadczone przez pracownika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia lub upoważnionego pracownika MZK potwierdzenie zakupu biletu mobilnego.
3)    ważny bilet okresowy, bilet specjalny imienny lub na okaziciela bądź bilet specjalny pracowniczy,
4)    bilet papierowy aglomeracyjny BiT City - wystawiany przez przewoźnika kolejowego, z którym Gmina Miasta Toruń zawarła stosowną umowę,
5)    bilet papierowy regionalny WiT - wystawiany przez przewoźnika kolejowego, z którym Gmina Miasta Toruń zawarła stosowną umowę,
6)    dokument poświadczający prawo do bezpłatnych przejazdów, określony odrębnymi przepisami.
7.     Nie stanowi ważnego dokumentu przewozu bilet zniszczony lub uszkodzony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie kodu kasującego, numeru biletu, danych osobowych w przypadku biletu imiennego oraz bilet bez dokumentu wymaganego łącznie z biletem
8.     Nieważny jest bilet miesięczny imienny, w którym jakiekolwiek dane zostały poprawione, zmienione lub usunięte.
 
§ 3 Prawa i obowiązki kierującego pojazdem
1.     Kierujący pojazdem może odmówić przewozu osób:
1)   nietrzeźwych, zachowujących się w sposób agresywny, wulgarnych;
2)   mogących zabrudzić innych podróżnych;
3)   wzbudzających ogólną odrazę.
 
§ 5 Zasady wnoszenia opłat za przejazdy komunikacją miejską
1.     Bilet na przejazd nabywa się przed rozpoczęciem podróży w zewnętrznej sieci sprzedaży, w kasach biletowych operatora ptz, za pośrednictwem telefonu komórkowego, w automatach biletowych w pojeździe, jeżeli takie są zainstalowane lub bezpośrednio u obsługi pojazdu, według zasad określonych w ust. 2-9.
2.     Bilet papierowy, zakupiony w zewnętrznej sieci sprzedaży, w automacie biletowym lub
u kierującego pojazdem należy skasować niezwłocznie po wejściu do pojazdu lub dokonaniu transakcji zakupu w pojeździe, przed zajęciem miejsca siedzącego i zachować go przez cały czas trwania podróży.
3.     Wnosząc opłatę za przejazd za pośrednictwem telefonu komórkowego, pasażer zobowiązany jest do przeprowadzenia tej czynności bezzwłocznie po wejściu do pojazdu.
4.     Kierujący pojazdem prowadzi sprzedaż biletów czasowych (45 i 90 minutowych) w formie papierowej.
5.     Zakup biletu u kierującego pojazdem powinien nastąpić na przystanku, na którym pasażer wsiadł do pojazdu. W razie opóźnienia pojazdu w stosunku do rozkładu jazdy kierujący pojazdem może odmówić sprzedaży biletów.
6.     Opłata za bilety nabywane u kierowcy winna być wniesiona kwotą odliczoną, możliwie najmniejszą liczbą monet.
7.     Pasażer zamierzający kupić bilet u kierującego pojazdem zobowiązany jest wejść do pojazdu przednimi drzwiami.
8.     Pasażer zainteresowany zakupem biletu w pojeździe, który wyposażony jest w automat biletowy, zobowiązany jest w pierwszej kolejności do nabycia biletu w automacie.
W przypadku braku możliwości zakupu biletu w urządzeniu, pasażer zobowiązany jest bezzwłocznie udać się do kierującego pojazdem i poinformować o awarii automatu.
9.     Brak możliwości zakupu biletu w pojeździe, niesprawność automatu biletowego bądź kasownika nie zwalnia pasażera z obowiązku posiadania ważnego biletu na przejazd.
10.   Kasując bilet papierowy: jednoprzejazdowy/ czasowy, wieloprzejazdowy lub krótkookresowy, pasażer zobowiązany jest do sprawdzenia poprawności kasowania. W razie stwierdzenia braku kodu kasującego należy skasować bilet w innym kasowniku, a w sytuacji stwierdzenia niesprawności wszystkich kasowników bądź niewłaściwego kodu kasowania zgłosić bezzwłocznie powyższe okoliczności kierującemu pojazdem.
11.   Nieskasowany bilet papierowy: jednoprzejazdowy/ czasowy, wieloprzejazdowy
i krótkookresowy nie stanowi ważnego dokumentu przewozu potwierdzającego uiszczenie opłaty za przejazd.
12.   W przypadku przejazdu na podstawie biletu ulgowego warunkiem uznania tego biletu
za ważny dokument przewozu jest posiadanie przez pasażera dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgi.
13.   Skasowanego biletu nie wolno odstępować innej osobie.
 
    § 8 Kontrola biletów
1.    Do przeprowadzania kontroli dokumentów uprawniających do korzystania z przejazdu, pobierania opłat dodatkowych i opłat przewozowych oraz wystawiania wezwań do zapłaty opłaty dodatkowej w pojazdach na liniach komunikacji miejskiej kursujących na terenie miasta Torunia oraz na terenie innych gmin, na mocy zawartych z nimi porozumień uprawnieni są kontrolerzy biletów oraz kierowcy środków komunikacji miejskiej, posiadający uprawnienia kontrolera biletów, działający w imieniu Gminy Miasta Toruń.
2.     Kontroler  biletów zobowiązany jest posiadać identyfikator podpisany przez organizatora publicznego transportu zbiorowego – Gminę Miasta Toruń, umieszczony podczas czynności kontrolnych w widocznym miejscu.
3.     Czynności kontrolne wykonuje się co do zasady w pojeździe i mogą być przeprowadzone w niżej wymienionych formach:
1)kontrola osób wysiadających – dokonywana przez kierowcę pojazdu komunikacji miejskiej posiadającego uprawnienia kontrolera biletów lub kontrolera biletów na dowolnym przystanku lub pętli, przy zachowaniu obowiązku opuszczenia pojazdu wskazanymi drzwiami;
2)kontrola osób kontynuujących jazdę – przeprowadzona przez zespół kontrolerski składający się co najmniej z 2 kontrolerów na dowolnym przystanku bądź w trakcie jazdy, nie obejmuje osób, które wsiadły na tym samym przystanku co kontrolerzy;
3)kontrola wszystkich pasażerów – przeprowadzona, gdy pojazd ruszył z przystanku, przez zespół kontrolerski składający się co najmniej z 2 osób, które zobowiązane są przed ogłoszeniem kontroli upewnić się czy pasażerowie którzy weszli do pojazdu na ostatnim przystanku, skończyli kasować bilety lub nie wykazują takiego zamiaru;
4)dopuszcza się dokończenie kontroli biletów, o której mowa w pkt. 3 gdy pojazd stoi na przystanku w sytuacji kiedy rozpoczęcie kontroli nastąpiło gdy pojazd był w ruchu,
a pasażerowie poproszeni o bilet nie okazali uprawnienia do przejazdu przed dojechaniem do przystanku.
4.     Przed ogłoszeniem kontroli dokonywanej przez kierującego pojazdem, zobowiązany jest on do wcześniejszej blokady kasowników w pojeździe, a w przypadku kontroli przeprowadzanej przez zespół kontrolerski kasowniki winny zostać zablokowane na polecenie kontrolera biletów.
5.     Dopuszcza się możliwość ponownej kontroli w tym samym pojeździe, obejmującej cześć pasażerów, zwłaszcza tych, którzy wsiedli do pojazdu po zakończeniu poprzedniej kontroli (nie ma obowiązku przeprowadzania ponownej blokady kasowników).
6.     W przypadku przeprowadzenia kontroli, o której mowa w ust. 3 pkt. 3 pasażerom zamierzającym zakupić bilety w automacie lub u prowadzącego pojazd należy umożliwić dokonanie takiego zakupu i następnie ich skasowanie, bądź pominąć w trakcie kontroli.
7.     Podczas przeprowadzenia kontroli kontroler lub kierujący pojazdem, posiadający uprawnienia do kontroli biletów, zobowiązany jest zachowywać się w sposób kulturalny, spokojny i uprzejmy w stosunku do pasażerów oraz stosować powszechnie przyjęte formy grzecznościowe: „Pan” lub ”Pani”. Jednocześnie zabrania się, niezależnie od okoliczności kontroli, zwracać się do pasażerów podniesionym tonem lub przyjmować lekceważącą postawę.
8.     Dopuszcza się możliwość wystawienia wezwania do zapłaty poza pojazdem na przystanku, w miejscu bezpiecznym dla kontrolera, na wyraźne żądanie kontrolowanego pasażera, pod warunkiem, że pasażer ten udostępnił kontrolerowi dokument tożsamości, jego zachowanie nie ma znamion agresji i nie spowoduje to dezorganizacji pracy zespołu kontrolującego.
9.     Pasażer zobowiązany jest do umożliwienia kontrolerowi biletów szczegółowej weryfikacji dokumentu przewozu w celu ustalenia jego ważności i autentyczności.
10.   W przypadku korzystania z uprawnienia do ulgowych bądź bezpłatnych przejazdów, pasażer zobowiązany jest do okazania ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie, określonego odrębnymi przepisami.
11.   W celu weryfikacji biletu zakupionego za pośrednictwem telefonu komórkowego, pasażer zobowiązany jest do okazania ekranu aplikacji z potwierdzeniem zakupu biletu, a w przypadku biletu okresowego dodatkowo dokumentu ze zdjęciem, którego numer widnieje na bilecie.
12.  Skasowanie biletu papierowego bądź dokonanie zakupu biletu mobilnego po ogłoszeniu kontroli uznaje się za przejazd bez ważnego dokumentu przewozu, co uprawnia kontrolera biletów do pobrania opłaty dodatkowej bądź wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, zgodnie z ust. 15.
13.   Skasowany bilet jednoprzejazdowy/ czasowy, wieloprzejazdowy, krótkookresowy oraz bilet okresowy na okaziciela nie okazany przez pasażera podczas kontroli nie stanowi podstawy do umorzenia opłaty dodatkowej i przewozowej w trybie reklamacyjnym.
15.   Kontroler biletów jest zobowiązany do pobrania właściwej opłaty za przewóz i opłaty dodatkowej bądź wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej w razie:
1)    przejazdu pasażera bez ważnego biletu;
2)    stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu;
3)    naruszenia przepisów o przewozie bagażu;
4)    spowodowania, bez uzasadnionej przyczyny, zatrzymania lub zmiany trasy pojazdu.
16.   Od pasażera, który nie ukończył 13 roku życia nie pobiera się opłaty dodatkowej w toku kontroli. Kontroler biletów przekazuje pasażerowi jeden egzemplarz wezwania do zapłaty, a kopia drugiego egzemplarza przesyłana jest pocztą rodzicom lub opiekunom prawnym ustalonym w toku kontroli.
17.   Kontroler biletów ma obowiązek umożliwić osobie, o której mowa w ust. 16 kontynuowanie podróży do przystanku docelowego bądź opuszczenie pojazdu na przystanku docelowym.
18.   Kontroler biletów wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej w razie odmowy zapłaty przez pasażera należności podczas kontroli oraz w przypadku stwierdzenia braku ważnego dokumentu przewozu, o którym mowa w § 2 ust. 6, zweryfikowanego zgodnie z zasadami określonymi w ust. 14 lub braku dokumentu uprawniającego do ulgi.
19.   Pasażer poświadcza zapoznanie się z treścią wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej składając swój podpis na dokumencie. Odmowę przyjęcia bądź podpisania, kontroler biletów odnotowuje na wystawionym wezwaniu.
20.   Kontroler biletów ma obowiązek pouczyć pasażera o możliwości kontynuowania podróży pojazdem, w którym zostało wystawione wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, a w przypadku opuszczenia pojazdu – że wystawiony druk nie upoważnia do kontynuowania podróży innym pojazdem.
21.   Na wezwaniu kontroler biletów wpisuje podstawę nałożenia opłaty (…).
22.   Wysokość opłaty dodatkowej w przypadkach wymienionych w ust. 15 oraz wysokość opłaty manipulacyjnej pobieranej w razie zwrotu lub umorzenia opłaty dodatkowej w trybie obowiązujących przepisów ustalana jest w sposób odrębnie określony, w stosownej uchwale RMT.
23.   Opłatę dodatkową i przewozową pasażer zobowiązany jest uregulować w terminie 14 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, w sposób określony na wezwaniu do zapłaty opłaty dodatkowej.
24.   W razie zapłaty opłaty dodatkowej w terminie 7 dni stosuje się obniżoną stawkę, zgodnie
z uchwałą RMT.
25.   W przypadku uregulowania opłat podczas kontroli, kontroler biletów zobowiązany jest
do pokwitowania zapłaty na druku wezwania
26.   Kontroler biletów może ująć pasażera, który nie posiada ważnego biletu, odmawia uiszczenia opłaty dodatkowej i okazania dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości i oddać w ręce Policji. Do czasu przybycia funkcjonariusza Policji pasażer zobowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzenia kontroli lub innym wskazanym przez kontrolera biletów.
27.   Ujęcie powinno być zastosowane po uprzednim bezskutecznym wezwaniu pasażera
do zachowania zgodnego z prawem i pozostania w miejscu przeprowadzenia kontroli albo
w innym miejscu wskazanym przez kontrolera biletów i tylko wówczas, gdy pasażer próbuje się oddalić z tego miejsca.
28.   Kontroler biletów może odstąpić od uprzedniego wezwania pasażera do pozostania w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera, jeżeli zwłoka spowodowałaby oddalenie się pasażera z tego miejsca.
29.   Pasażer, który w czasie kontroli dokumentów przewozu osób lub bagażu nie pozostał w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez kontrolera biletów do czasu przybycia funkcjonariusza Policji, podlega karze grzywny.
30.   Na każde żądanie pasażera, kontroler biletów musi umożliwić pasażerowi spisanie swojego numeru służbowego oraz poinformować o miejscu i terminach składania reklamacji.
31.   Dokumenty przewozu są własnością pasażera i kontrolerowi biletów nie wolno ich zabierać, z zastrzeżeniem z ust. 34. Numer zakwestionowanego biletu kontroler biletów wpisuje na wezwaniu do zapłaty opłaty dodatkowej, a bilet papierowy opisuje numerem służbowym, datą, godziną i swoim podpisem.
32.   Kontroler biletów ma prawo umieścić adnotację na awersie biletu.
33.   W przypadku zgłoszenia przez pasażera niesprawności automatu biletowego lub kasownika, kontroler biletów ma obowiązek sprawdzenia tego faktu poprzez wykonanie czynności związanych z zakupem lub skasowaniem biletu, a w przypadku potwierdzenia przedstawić zgłaszaną niesprawność kierującego pojazdem.
34.   Kontroler biletów upoważniony jest do zatrzymania za pokwitowaniem:
1)    biletu jednoprzejazdowego, czasowego, wieloprzejazdowego, krótkookresowego, okresowego imiennego i na okaziciela - co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie,
że jest sfałszowany lub został przerobiony;
2)    dokumentów uprawniających do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, jeżeli legitymuje się nimi nieprawny posiadacz/osoba nieuprawniona. W takich sytuacjach należy ustalić tożsamość pasażera na podstawie innego dokumentu, który obowiązany jest udostępnić.
 
§ 9 Postępowanie w sprawach reklamacji oraz skarg i wniosków
1.     Pasażer, który kwestionuje zasadność wezwania do zapłaty należności z tytułu  korzystania z usług przewozu i może udowodnić, że posiadał ważny bilet na przejazd lub dokument poświadczający jego uprawnienie do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego może w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wezwania do zapłaty złożyć reklamację w trybie i na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie ustalania stanu przesyłek oraz postępowania reklamacyjnego.
2.     Wnioski, skargi, reklamacje i odwołania od nałożonych opłat dodatkowych mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
3.     Jeżeli w złożonym – odpowiednio – wniosku, reklamacji, skardze, odwołaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie zawierające ww. dokumenty pozostaje bez rozpatrzenia.
4.     Skargi i wnioski nie leżące w kompetencji podmiotu, do którego zostały skierowane przekazywane są zgodnie z właściwością.
5.     Skargi i reklamacje dotyczące realizacji usług lokalnego publicznego transportu zbiorowego w przewozach o charakterze użyteczności publicznej, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu, a także reklamacje i odwołania od nałożonych opłat dodatkowych oraz skargi dot. pracy kontrolerów sprawdzających dokumenty przewozu w środkach komunikacji miejskiej w Toruniu, rozpatruje operator ptz:
                Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
                ul. Sienkiewicza 24/26; 87-100 Toruń
                tel. 56 655 52 00 / fax 56 655 53 39 
                e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. / Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
                formularz na stronie www.mzk.torun.pl
6.     Wnioski dotyczące oferty przewozowej – w szczególności w zakresie przebiegu tras komunikacyjnych, ilości kursów, częstotliwości kursowania pojazdów oraz lokalizacji przystanków rozpatruje w imieniu organizatora ptz:
Wydział Gospodarki Komunalnej
Urzędu Miasta Torunia
ul. Legionów 220; 87-100 Toruń
tel. 56 611 83 10 / fax 56 611 83 05; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
7.     Skargi i reklamacje dotyczące modernizacji  i budowy zatok oraz wiat przystankowych należy kierować do:
Miejski Zarząd Dróg
ul. Grudziądzka 159;  87-100 Toruń
tel. 56 66 93 100; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8.     Rozpatrzenie wniosków, skarg i reklamacji następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 30 dni od daty przyjęcia.

Not only is this replica rolex self-winding watch attractive, but it can also be an ideal addition for individuals who choose a practical, reliable and good-looking self-winding chronograph.

Dane teleadresowe

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS 0000406721 kapitał zakładowy 56.654.000,00 zł opłacony w całości Regon: 341227892

NIP: 8790177233

Zamawianie usług

Dział Sprzedaży Reklamy

ul. Legionów 220,
87-100 Toruń,
56 612-18-05
783 898 988
690 486 721

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rzecznik prasowy

ul. Sienkiewicza 24/26,

87-100 Toruń,
tel. 56 612-18-15

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja o rzeczach pozostawionych w środkach

transportu MZK  w Toruniu

tel. 56 612-18-41

Informacja o cenach biletów

uprawnieniach do przejazdów

Kasy biletowe

ul. Sienkiewicza 24/26

tel. 56 612-18-41