Nowe oblicze pl. Rapackiego

Tytuł projektu:
Przebudowa układu torowo-drogowego w ul. Wały gen. Sikorskiego i al. Jana Pawła II wraz z budową pasa tramwajowo – autobusowego w Toruniu – BiT-City II

Program Operacyjny:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 3 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie"
Działanie 3.5 "Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT"
Poddziałanie 3.5.2 "Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT"

Beneficjent Projektu:
Gmina Miasta Toruń
Dane finansowe:
Koszt całkowity Projektu: 72 071 169,60 zł
Wydatki kwalifikowalne: 57 725 448,62 zł
Kwota dofinansowania: 44 368 757,10 zł (76,86%)

Źródło finansowania:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
30 czerwca 2017 r.

Termin realizacji:
1.06.2015 r. - 31.07.2022 r. (zgodnie z umową o dofinansowanie)
2019 - 2021 - roboty budowlane

Opis projektu:
Inwestycja objęła przebudowę istniejących torowisk tramwajowych wzdłuż ulic: Chopina, al. Św. Jana Pawła II, Wały gen. Sikorskiego oraz Kraszewskiego i Czerwona Droga, a także budowę nowego odcinka torowiska łączącego pl. Artylerii Polskiej i pl. Niepodległości wraz z infrastrukturą towarzyszącą. W al. Św. Jana Pawła II wybudowano nowoczesny węzeł przesiadkowy integrujący transport autobusowy z tramwajowym. Zmiana środka transportu jest obecnie nie tylko łatwiejsza, ale przede wszystkim bezpieczniejsza. Wcześniej pasażerowie, by przesiąść się z autobusu do tramwaju, musieli pokonać ruchliwą ulicę około 20-metrowej szerokości. Węzeł został tak zaprojektowany, by zmieniając środek transportu pasażer nie musiał przekraczać jezdni. Nowo powstały odcinek torowiska pozwolił także na wprowadzenie dodatkowych połączeń tramwajowych. Dzięki temu tramwaje mogą przejąć część pasażerów korzystających dotąd ze środków komunikacji indywidualnej i autobusowej.

W ramach projektu przeprowadzona została również kompleksowa przebudowa układu drogowego w obrębie torowisk. W ramach projektu powstały też nowe liczne nasadzenia zieleni (drzew, krzewów, trwa ozdobnych) odpornych na niekorzystne warunki atmosferyczne oraz zielony przystanek w al. św. Jana Pawła II.

Projekt w liczbach:
•  Długość nowego torowiska tramwajowego (od pl. Artylerii Polskiej do Pl. NOT) – 953,30 mtp;
•  Długość zmodernizowanego torowiska tramwajowego – 1 733,70 mtp;
•  Długość zielonego torowiska w ul. Chopina – 188,20 mtp;
•  Długość zielonego torowiska w ul. Kraszewskiego – 162,20 mtp;
•  Długość nowej i zmodernizowanej sieci trakcyjnej - 2 687,00 mtp;
•  Długość wybudowanych ekranów akustycznych – 133 mb;
•  Długość ścieżek rowerowych 1,04 km.
•  Peron przesiadkowy - al. św. Jana Pawła II - długość wiaty - 73,90 m - 2 szt.,
•  Ilość nasadzonych drzew – 164 szt.;
•  Ilość nowych krzewów - 22 728 szt.;
•  Powierzchnia traw ozdobnych - 356 m².

Korzyści:
•  powstanie nowej i modernizacja dotychczasowej infrastruktury torowo-drogowej,
•  wprowadzenie dodatkowych połączeń tramwajowych,
•  wzrost bezpieczeństwa pasażerów i uczestników ruchu drogowego,
•  podniesie komfortu podróży komunikacją publiczną,
•  uporządkowanie przestrzeni miejskiej w bezpośrednim sąsiedztwie zespołu staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO,
•  zwiększenie zielonych obszarów (nowe nasadzenia, zielony przystanek, zielone torowiska) wpływających na poprawę środowiska naturalnego w centrum Torunia,
•  poprawa dostępu do komunikacji dla osób niepełnosprawnych.

Zmień naszą gminę -
Budżet obywatelski 2023

Prześlij swoje zgłoszenie i odmień naszą gminę