Deklaracja dostępności MZK-torun.pl

MZK Toruń zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MZK-torun.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona nie posiada funkcji tłumacza polskiego jęzka migowego.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Miejskim Zakładem Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. Osobą kontaktową jest informatyk MZK w Toruniu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 56 612 18 95. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: https://bip.brpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Zajezdnia tramwajowa, główna siedziba spółki, ul. Sienkiewicza 24-26

Kompleks budynków zajezdni tramwajowej składa się z 9 obiektów. Osiem z nich jest budynkami i obiektami zaplecza technicznego (warsztaty, magazyny, hale, z zapleczem socjalnym dla pracowników, wiaty magazynowe).  Budynek biurowy jest budynkiem użyteczności publicznej, do którego mają dostęp osoby z zewnątrz, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami. Kontakt z tymi osobami następuje głównie w kasie, podczas zakupu biletów komunikacji miejskiej.

Budynek biurowy (rok budowy 1890-91) posiada trzy kondygnacje nadziemne przeznaczone przede wszystkim na biura. Część piwnicy zaadoptowana jest salkę konferencyjną i zakładowe muzeum komunikacji miejskiej.

Zajezdnia tramwajowa wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Torunia. Ponadto cały obszar zajezdni tramwajowej Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 25 lipca 2011 roku został zaliczony do terenu historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu, znajduje się w rejestrze zabytków (strefa ochrony konserwatorskiej) i podlega ochronie konserwatorskiej. 

Do wejścia do kas biletowych prowadzi podjazd (rampa) dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, rodziców z wózkami dziecięcymi oraz osób mających inne ograniczenia lub potrzeby w zakresie poruszania się. Pozostałe osoby mogą korzystać z dwustopniowych schodów zewnętrznych. Podjazd i schody zewnętrzne zakończone są wspólnym podestem o wymiarach 1,6 x 2,2 m. Szerokość podjazdu wynosi 1,2 m w płaszczyźnie ruchu i 1,0 m pomiędzy poręczami (zgodnie z minimalnymi wymaganiami). Szerokość drzwi wejściowych do kasy wynosi 0,9 m (zgodnie z minimalnymi wymaganiami). Drzwi otwierają się do wewnątrz. 

Koszty przystosowania budynku biurowego do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wykraczają poza akceptowalne koszty racjonalnych usprawnień.Do kontaktów i obsługi osób ze szczególnymi potrzebami wyznaczono kasę biletoweą.

Bariery dostępności budynku:

 • brak urządzeń do wspomagania komunikacji z osobami słabosłyszącymi;
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

 

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się na rogu ul. Sienkiewicza i Słowackiego, ok. 30 m od wejścia do budynku.

 

Zajezdnia autobusowa, ul. Legionów 220

Kompleks budynków zajezdni autobusowej składa się z 7 obiektów. Wszystkie one są budynkami i obiektami zaplecza technicznego (warsztaty, magazyny, hale, z zapleczem socjalnym dla pracowników, wiaty magazynowe).  Jednakże do budynku dyspozytorni (kasy biletowe), budynku obsługowo-naprawczego (Biuro Obsługi Klientów BOK oraz serwis ogumienia) i samoobsługowej stacji paliw mają dostęp osoby z zewnątrz, w tym osoby ze szczególnymi potrzebami. Kontakt z tymi osobami następuje głównie podczas zakupu biletów komunikacji miejskiej, przyjmowania zleceń, tankowania pojazdów.

 

Kasa biletowa zlokalizowana jest na parterze budynku dyspozytorni, z bezpośrednim dostępem z zewnątrz od ul. Legionów. Do kasy biletowej prowadzą schody oraz podjazd (pochylnia) o normatywnych parametrach technicznych. Drzwi o szerokości 0,9 m otwierają się do wewnątrz.

Biuro Obsługi Klientów (BOK) zlokalizowane jest na parterze budynku obsługowo-naprawczego. Do BOK prowadzi indywidualne wejście z zewnątrz. Drzwi do BOK o szerokości 0,9 m otwierają się na zewnątrz. Wjazd do serwisu ogumienia poprzez indywidualną bramę z poziomu terenu. Brama serwisu ogumienia unosi się do góry.

Miejsca parkingowe:

 • bezpośrednio przy Biurze Obsługi Klienta 
 • brak miejsc parkingowych przy kasie. Najbliższe miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się przy budynku WGK, ok 75 m od wejścia do kasy

Samoobsługowa stacja paliw spełnia wymagania obecnie obowiązujących warunków technicznych. Wyposażona jest w panel i dystrybutory do samodzielnego tankowania pojazdów oraz rozliczania transakcji. Wszystkie obiekty zostały wybudowane w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych XX wieku. 

Bariery dostępności budynków:

 • brak miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • brak czytelnej informacji o rozmieszczeniu obiektów na terenie Zajezdni Autobusowej;
 • brak podjazdu do drzwi BOK;
 • brak urządzeń wspomagających otwieranie i zamykanie drzwi;
 • brak oznakowania drzwi dla osób słabowidzących
 • brak urządzeń do wspomagania komunikacji z osobami słabosłyszącymi;
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych

 

Pozostałe kasy biletowe na terenie Torunia

ul.  Św. Jana Pawła II 2

Do budynku mają dostęp osoby z zewnątrz w tym osoby ze szczególnymi potrzebami. Kontakt z tymi osobami następuje głównie podczas zakupu biletów komunikacji miejskiej.

Budynek parterowy z wejściem z poziomu chodnika (bez różnicy poziomów)

Obszar, na którym zlokalizowany jest budynek z kasami biletowymi Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 25 lipca 2011 roku został zaliczony do terenu historycznego układu urbanistycznego Bydgoskiego Przedmieścia i Rybaków w Toruniu, znajduje się w rejestrze zabytków (strefa ochrony konserwatorskiej) i podlega ochronie konserwatorskiej. 

Bariery dostępności budynku:

 • brak miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami;
 • drzwi wejściowe do strefy obsługi klientów nie posiadają wymaganej szerokości 0,9 m (0,7 m);
 • brak urządzeń wspomagających otwieranie i zamykanie drzwi;
 • brak oznakowania drzwi dla osób słabowidzących.
 • brak urządzeń do wspomagania komunikacji z osobami słabosłyszącymi;
 • brak toalet dla osób niepełnosprawnych.

ul. Szosa Okrężna 62-82

Budynek parterowy przeznaczony do spełniania dwóch funkcji – kasy biletowej i zaplecza socjalnego dla kierowców i motorniczych. Zaplecze socjalne jest zapleczem technicznym. W kasie biletowej obsługiwani są pasażerowie oraz inni klienci zakupujący bilety komunikacji miejskiej. Osoby obsługiwane mogą być osobami ze szczególnymi potrzebami

Bariery dostępności budynku:

 • brak miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, jednak istnieje możliwość wjazdu na pętlę i zaparkowania przy budynku kasy
 • brak urządzeń do wspomagania komunikacji z osobami słabosłyszącymi.

ul. Dziewulskiego 38

Inwestycja w trakcie realizacji. Opis powstanie, gdy budowa zostanie zakończona

 

Przystanki i węzły przesiadkowe

Na większości przystanków  wysokość peronu dostosowana do poziomu pierwszego stopnia w pojazdach

Węzeł przesiadkowy przy pl. 18 Stycznia

Obiekt budowlany w postaci wieloperonowego przystanku tramwajowego z kładką łączącą poziom peronów z dworcem PKP Toruń Miasto. Krawędzie peronów zabezpieczone (wyróżnione) są płytami guzowanymi. Węzeł wyposażony jest w elektroniczny system informacji pasażerskiej. Osoby niewidome lub słabowidzące mogą korzystać z informacji głosowych po wciśnięciu przycisku na kolumnie tablicy świetlnej. Na każdy peron prowadzą windy osobowe.

Bariery dostępności budynku:

 • brak komunikatów głosowych w kabinach wind

Zintegrowane węzły przesiadkowe na  al. Solidarności i al. Św. Jana Pawła II

Obiekty budowlane w postaci zintegrowanego węzła przesiadkowego. Krawędzie peronów zabezpieczone (wyróżnione) są płytami guzowanymi. Węzły wyposażone w elektroniczny system informacji pasażerskiej. Osoby niewidome lub słabowidzące mogą korzystać z informacji głosowych po wciśnięciu przycisku na kolumnie tablicy świetlnej.

 

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

- Czytnik ekranu

- Skróty klawiszowe

- Przełącznik rozmiaru tekstu

- Tryb Read Mode

- Przełącznik wysokiego kontrastu

- Przełącznik trybu monochromatycznego

- Tryb ciemny / jasny

Inne informacje i oświadczenia

DOSTĘPNOŚĆ TABORU AUTOBUSOWEGO I TRAMWAJOWEGO

Autobusy

 

Cały toruński tabor autobusowy (149 pojazdów) to wozy niskopodłogowe. Oprócz tego MZK posiada jeszcze dwa wysokopodłogowe Jelcze (413 i 515), ale tych pojazdów używa się jedynie okazjonalnie.

 

Udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • niska podłoga (w tym dostępne fotele bezpośrednio z niskiej podłogi)
 • rampa wjazdowa dla osób na wózkach i wózków dziecięcych,
 • specjalne miejsce dla przewozu wózków,
 • przyklęk prawej części nadwozia,
 • zapowiedzi głosowe wewnętrzne i zewnętrzne.

 

Tramwaje

 

Wszystkie nowe tramwaje typu SWING (22 szt.) są przystosowane do obsługi osób z niepełnosprawnościami. 

 

Udogodnienia:

 • rampy wjazdowe dla osób na wózkach i wózków dziecięcych, 
 • miejsca specjalne dla osób niepełnosprawnych i wózków
 • zapowiedzi głosowe wewnętrzne i zewnętrzne.

 

W taborze są jeszcze wysokopodłogowe tramwaje Konstal 805 Na (42 szt.), w tym 18 szt. jest po modernizacji.

 

Ponadto perony i przystanki są dostosowane do wysokości wejściowych w pojazdach.