Polityka prywatności

Korzystając z naszej strony internetowej i dostępnych na niej serwisów, usług i funkcjonalności, powierzasz nam swoje dane osobowe. W ramach poszczególnych usług lub funkcjonalności może się zdarzyć, że powierzysz je podmiotom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Państwu Usług na najwyższym poziomie, ale również w ramach działań marketingowych. Celem niniejszej Polityki jest poinformowanie Państwa jakie dane zbieramy, w jakim celu, na jakiej podstawie i do czego możemy je wykorzystywać. Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Polityce mają znaczenie dla ochrony Państwa praw i wolności, dlatego prosimy abyście Państwo zapoznali się z treścią tego dokumentu. Przetwarzając Państwa dane opieramy się o przepisach prawa, w szczególności przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – zwanego dalej RODO, jak również przepisach prawa krajowego, w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Dane przetwarzane

Przetwarzamy dane, które Państwo podają lub pozostawiają w ramach korzystania z naszej strony. Będą to najczęściej dane niezbędne do kontaktu z nami i, np. Państwa imię i nazwisko i adres e-mail, przekazane w ramach formularzy lub okien dostępnych na naszej stronie. Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszej stronie, m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies. Przetwarzamy również inne dane, które Państwo sami dobrowolnie zamieszczają w niektórych udostępnianych Państwu przez nas funkcjonalności, np. dane adresowe lub szczegółowe dane kontaktowe. W razie wątpliwości co do zakresu zbieranych danych, zapoznaj się z informacjami umieszczanymi na każdej podstronie, jak również możesz w każdym czasie zwrócić się do nas z pytaniem o zakres przetwarzanych danych.

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000406721, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8790177233, REGON 341227892, tel. 56 612 18 00, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (dalej również jako MZK).

Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazywane do podmiotów realizujących usługi na naszą rzecz, z którymi MZK ma zawarte umowy.

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą lub mogą być banki lub ubezpieczyciele działający w naszym imieniu, Gmina Miasta Toruń oraz Gminy Lubicz i Obrowo, a także organy ścigania, sądy oraz organy administracji publicznej.
Jeżeli dojdzie do powierzenia Państwa danych innym podmiotom, niezwłocznie Państwa o tym poinformujemy w formie wiadomości elektronicznej, komunikat na stronie internetowej lub informację o zmianie treści niniejszej Polityki.

Inspektor Ochrony Danych

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem prosimy o kontakt z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych:.
Panem Przemysławem Jankowskim
Adres korespondencyjny: MZK w Toruniu Sp. z o.o., ul. Sienkiewicza 24/26, 87-100 Toruń.
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cele i podstawy prawne przetwarzania

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:
w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:
świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,
rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,
marketingu usług MZK oraz partnerów handlowych MZK,
prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,
optymalizacji oferowanych usług i produktów, obsługi Klientów,
badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów,
zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną mzk-torun.pl,
w celach związanych z wykonaniem zadania polegającego na obsłudze pasażerów w związku z obowiązkiem zapewnienia lokalnego transportu zbiorowego, które jest realizowane w interesie publicznym (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
w celu wykonania umów zawieranych przez nas z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi MZK współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na nas wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą u MZK lub nawiązaniu współpracy z MZK na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO),
ponadto, w związku z prowadzeniem przez nas monitoringu wizyjnego w pojazdach MZK i na terenie zakładu MZK, informujemy, że zbieramy Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku, które są zbierane w celach:
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów MZK oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
wykonania umowy przewozowej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (podstawa prawna art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dobrowolność podania danych

Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, proszę jednak pamiętać, iż w niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne uniemożliwi odpowiedź na Państwa zapytanie lub uniemożliwi wykonanie umowy.

Odbiorcy danych

Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, zgodnie z powyższą listą – ważne jest, że te podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Ponadto Państwa dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. sądom lub organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego lub cywilnego).

Państwa dane mogą być, w niektórych przypadkach przekazywane do odbiorców z państw trzecich tj. z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Unia Europejska + Islandia, Liechtenstein i Norwegia), w szczególności jeżeli będzie to niezbędne dla świadczenia usług na Państwa rzecz lub jeżeli będzie to wynikało z innej podstawy prawnej. Każdorazowo informacje o takiej konieczności znajdą Państwo przed złożeniem zamówienia, rozpoczęciem świadczenia usług lub wypełnieniem formularza kontaktowego.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do:
- dostępu do Państwa danych, uzyskania kopii danych oraz prawo ich sprostowania,
- żądania usunięcia Państwa danych osobowych w każdym czasie,
- żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych,
- wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza prawo.