Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City.

Tytuł projektu:
Integracja systemu transportu miejskiego wraz z zakupem taboru tramwajowego w Toruniu – BiT-City.

Program Operacyjny:
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet VII „Transport przyjazny środowisku”
Działanie 7.3 „Transport miejski w obszarach metropolitalnych”

Beneficjent Projektu:
Gmina Miasta Toruń

Dane finansowe:
Wartość Projektu: 272 718 645,93 zł brutto
Kwota dofinansowania: 178 159 307,31 zł

Źródło finansowania:
Fundusz Spójności

Data podpisania umowy o dofinansowanie:
4.11.2015 r. podpisano aneks do umowy o dofinansowanie, zwiększający wartość dofinansowania do 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Cel Realizacji:
Celem strategicznym Projektu była intensyfikacja udziału przyjaznego środowisku zintegrowanego transportu publicznego w obsłudze mieszkańców aglomeracji bydgosko-toruńskiej.
Cel główny Projektu został zdefiniowany jako: Wzrost konkurencyjności i efektywności funkcjonowania komunikacji pasażerskiej poprzez ścisłą integrację zbiorowego transportu publicznego miasta Toruń i transportu kolejowego gwarantującą szybkość przemieszczania się mieszkańców obszaru metropolitalnego.

Przedmiot Projektu:
Zakres Projektu obejmował 8 zadań:
Zadanie 1 – Przebudowa torowiska tramwajowego na linii średnicowej od węzła Toruń Miasto (Pl. 18 Stycznia) do Al. Solidarności poprawiająca dostępność komunikacyjną Zespołu Staromiejskiego wpisanego na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO poprzez transport przyjazny środowisku. Celem było polepszenie stanu technicznego fragmentu tzw. linii średnicowej w Toruniu, przebiegającego w sąsiedztwie Zespołu Staromiejskiego.
Linia tramwajowa wykonana została w technologii niekonwencjonalnej bezpodsypkowej, dodatkowo inwestycja objęła modernizację sieci trakcyjnej wraz z wymianą nawierzchni bitumicznej drogowej. Wykonawca: Budimex Budownictwo Sp. z o. o.
Termin realizacji: 2013-2015
Realizator: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Zadanie 2 – Poprawa dostępności transportu publicznego dla osób starszych i niepełnosprawnych poprzez budowę i przebudowę przystanków tramwajowych dla potrzeb obsługi taboru niskopodłogowego oraz poprawa bezpieczeństwa transportu publicznego. Zakres zadania obejmował modernizację 22 platform przystankowych. Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Bielczynach
Termin realizacji: 2012-2014
Realizator: Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia/Miejski Zarząd Dróg w Toruniu Wykonawca: Budimex Budownictwo Sp. z o. o.
Termin realizacji: 2013-2015
Realizator: Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o.
Zadanie 3 – System monitorowania bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej.
W ramach zadania powstały punkty kamerowe całodobowo monitorujące 43 zespoły przystankowe oraz rejony zlokalizowane wokół nich na terenie miasta Torunia.
Wykonawca: WASKO SA
Termin realizacji: 2013-2015
Realizator: Wydział Ochrony Ludności Urzędu Miasta Torunia

Zmień naszą gminę -
Budżet obywatelski 2023

Prześlij swoje zgłoszenie i odmień naszą gminę